"Anvitrade" took a third of the pipeline supply market in the first half of the year

За шесть месяцев операторами поставок выступили 20 трейдеров (см. список). Крупнейший объем – 167 тыс. т (около 30% поставок) завезла компания «Анвитрейд», выступающая эксклюзивным оператором по отгрузкам автоналивом с Новограда-Волынского и Смыги. С марта трейдер также начал реализацию вагонными нормами.

WOG в январе–июне импортировал по трубе 82,5 тыс. т ДТ. При этом больше всего ресурса оператор поставил в апреле – 22,5 тыс. т.

Замыкают десятку лидеров по поставке трубопроводного ДТ компании «Е.Коннект» (9,8 тыс. т) и «Решотка С.П.» (8,1 тыс. т)

С марта также были начаты поставки трубопроводного ДТ в Черниговскую область, со сливом в Гомеле (Беларусь). За этот период поступило 93 тыс. т ДТ этого продукта. Основной объем, 12,5 тыс. т, импортировал «Анвитрейд». По 5 тыс. т – «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина». Еще тысячу тонн завез «Е.Коннект».

По итогам первого полугодия 2017 года все поставки трубопроводного ДТ составили 618 тыс. т, заняв 28% в национальном балансе дизтоплива. На белорусские НПЗ пришлось 53% (1,8 млн т).

В декабре 2015 г. Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской International Trading Partners AG (Швейцария) купить акции компании «Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов». В марте 2016 г. сделка была закрыта. В июне прошлого года были возобновлены прокачки ДТ в Новоград-Волынский (Житомирская обл.), а с сентября – в Смыгу (Ровенская обл.).

Рейтинг поставщиков ДТ по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс» в январе–июне 2017 г.

 

Место

Оператор

Объем, тыс. т

1

Анвитрейд

166,9

2

Вог Трейдинг

82,5

3

Альянс Энерго Трейд

69,9

4

Полюс

62,1

5

Роснефть (ТНК)

42,7

6

Темир Транс Захид

25,4

7

Галнефтегаз

22,0

8

Е.Коннект

9,9

9

Решотка С.П.

8,2

10

Кворум-Нафта

6,5

 

Другие

47,1

 

Всего

524,5

 ИСТОЧНИК

For six months, the delivery operators were made by 20 traders (see list). The largest volume - 167 thousand tons (about 30% of deliveries) was brought by the company "Anvitrade", which is the exclusive operator for shipments from Novograd-Volynsky and Smygi. Since March, the trader also started implementation of wagon standards.

In January-June, WOG imported 82,500 tons of diesel by the pipeline. At the same time, the operator placed the most resources in April - 22.5 thousand tons.

Closed the top ten leaders in the supply of pipeline DT of the E.Connect company (9.8 thousand tons) and Reshetka SP (8.1 thousand tons)

Since March, the pipeline network has also been delivered to the Chernigov region, with a drain in Gomel (Belarus). During this period, 93 thousand tons of this product were received. The main volume, 12.5 thousand tons, was imported by "Anvitrade". For 5 thousand tons - Alliance Energy Trade and Glusko Ukraine. Another thousand tons was delivered by E.Connect.

According to the results of the first half of 2017, all deliveries of pipeline diesel fuel amounted to 618 thousand tons, having occupied 28% in the national balance  of diesel fuel. Belarusian refineries accounted for 53% (1.8 million tonnes).

In December 2015, the Antimonopoly Committee of Ukraine authorized the Swiss International Trading Partners AG (Switzerland) to buy shares of the company "South-West Joint-Stock Company of pipeline transportation of petroleum products". In March 2016 the deal was closed. In June last year, the pumping of diesel fuel was resumed in Novograd-Volynsky (Zhytomyr region), and in September - in Smygu (Rivne region).

Rating of DT suppliers on the oil product pipeline "Prykarpatzapadtrans" in January-June 2017

 

Place

Operator

Volume, thousand tons

1

Anvitrayd

166,9

2

WOG Trading

82,5

3

Alliance Energy Trade

69,9

4

Polus

62,1

5

Rosneft (TNK)

42,7

6

Temir Trans Zahid

25,4

7

Galneftegaz

22,0

8

E.Connect

9,9

9

Reshotka S.P.

8,2

10

Quorum-Nafta

6,5

 

Other

47,1

 

Total

524,5

 SOURCE

W ciągu sześciu miesięcy operatorami dostaw zostało 20 traderów (patrz listę). Największą objętość - 167 tysięcy ton (około 30% dostaw) sprowadziła firma "Anvitrade", która jest wyłącznym operatorem dla przesyłek pochodzących z terminalów Nowogradu-Wołyński i Smygi. Od marca spółka rozpoczęła wdrażanie dostaw drogą kolejową.

W okresie od stycznia do czerwca spółka WOG zaimportowała przez rurociąg 82,5 tys. ton oleju napędowego, dostarczając największe ilości w kwietniu - ok. 22,5 tysiąca ton.

E.Konnekt (9,8 tys. ton) i Reshotka S.P. (8,1 tys. ton) zamykają listę dziesięciu największych liderów dostawy oleju napędowego przez rurociąg.

Od marca rozpoczęto również dostawy oleju napędowego przez rurociąg do rejonu Czernigowa, z odpływem w Gomelu (Białoruś). W tym okresie przetransportowano 93 tysiące ton oleju napędowego. Większość (12,5 tys. ton) została sprowadzona przez "Anvitrade", po 5 tys. ton - Alliance Energo Trade i Glusko Ukraine oraz tysiąc ton dostarczone przez E.Konnekt.

Zgodnie z wynikami pierwszego półrocza 2017 r. wszystkie dostawy oleju napędowego przez rurociąg wyniosły ok. 618 tys. ton, co stanowiło 28% krajowego bilansu dostaw oleju napędowego. Dostawy dokonane przez białoruskie rafinerie wyniosły 53% (1,8 miliona ton) krajowego bilansu.

W grudniu 2015 r. Komitet Antymonopolowy Ukrainy upoważnił szwajcarską spółkę International Trading Partners AG (Szwajcaria) do zakupu udziałów spółki "Południowo-Zachodnia Spółka Akcyjna w zakresie transportu rurociągowego produktów naftowych". W marcu 2016 r. umowa została sfinalizowana. W czerwcu ubiegłego roku wznowiono pompowanie oleju napędowego do Nowogradu-Wołyńskiego  (obwód żytomierski), a od września do Smygu (obwód rówieński).

Lista dostawców oleju napędowego przez rurociąg naftowy "Prykarpatzapadtrans" w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.:

 

Lokalizacja

Dostawca

tys. ton

1

Anvitrade (Анвитрейд)

166,9

2

WOG Trading (Вог Трейдинг)

82,5

3

Alliance Energo Trade (Альянс Энерго Трейд)

69,9

4

Polus (Полюс)

62,1

5

Rosneft (TNK) (Роснефть (ТНК))

42,7

6

Temir Trans Zahid (Темир Транс Захид)

25,4

7

Galneftegaz (Галнефтегаз)

22,0

8

E. Konnekt (Е.Коннект)

9,9

9

Reshotka S.P. (Решотка С.П.)

8,2

10

Kworum Nafta (Кворум-Нафта)

6,5

Inne

47,1

Razem

524,5

ŹRÓDŁO

17.07.2017

Send an application

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input